നേന്ത്രപ്പഴവും ഗോതമ്പുപൊടിയും കൊണ്ട് ഹെൽത്തിയായ നാലുമണി പലഹാരം | Banana Healthy Snack Recipe | Snack

നേന്ത്രപ്പഴവും ഗോതമ്പുപൊടിയും കൊണ്ട് ഹെൽത്തിയായ നാലുമണി പലഹാരം | Banana Healthy Snack Recipe | Snack

Hai Friends,

Today I’m sharing the recipe of Easy and Tasty Banana Snack Recipe..This is a healthy snack prepared with Banana and Wheat Flour ..

ഏത്തപ്പഴവും ഗോതമ്പുപൊടിയും കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് | Simple Banana Snack | Tea Time Snack | Banana Snack Recipe in Malayalam | Banana Wheat Snack | Banana Wheat Pocket | Banana Recipe

Please Subscribe our channel for more videos – https://www.youtube.com/channel/UCYYBsFtmm8FMH4NUbWaa-bA

#Bananasnack #Snack #Sinisfoodcourt

Banana Snack Recipe – https://youtu.be/ogxBbS8eCkY

Please do try out this simple recipe and share your feedback in the comments below…☺☺

Send me the pics @ Email : sinisfoodcourt@gmail.com

Thanks..😃😃

Free Tips Here
Get the latest tips first.
We respect your privacy.
Free Healthy Food Tips
Get The Latest Tips Here.
We respect your privacy.

To Loose Weight

Advertise Here

Healthy Food news

For Dinner

Advertise Here